2017-07-26 16:12:41

GOLDIM klub


Vážení zákazníci,

 

připravili jsme pro Vás věrnostní program GOLDIM klub, jehož prostřednictvím můžete nakupovat své oblíbené výrobky levněji.

Jak můžete získat body pro slevu při dalším nákupu?
Za každý nákup v našem e-shopu se každému registrovanému uživateli načítají body na jeho konto (vždy po dokončení objednávky), po získání bodů můžete využít získané body jako slevu na nákup. Za každých 10 Kč nákupu získávate 1 GOLDIM bod a při příštím nákupu můžete uplatnit slevu v poměru 1 GOLDIM bod = 50 hal.

PODMÍNKY Věrnostního programu GOLDIM KLUB

 

1         Úvodní ustanovení

1.1         Tyto všeobecné podmínky upravují podmínky věrnostního programu GOLDIM KLUB, dříve BABIO KLUB (dále jen „Věrnostní program“) provozovaného společností GOLDIM spol. s r.o., se sídlem Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4 Michle, IČ 47117885, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 12537 (dále jen „GOLDIM“), prostřednictvím nějž poskytuje společnost GOLDIM svým zákazníkům resp. členům výhody.

1.2         Součástí internetových stránek www.goldim.cz je i e-shop prostřednictvím nějž je možné učinit nákup produktů GOLDIM.

 

2         Vznik, průběh a ukončení členství ve Věrnostním programu GOLDIM KLUB

2.1         Členství ve Věrnostním programu je bezplatné.

2.2         Členem Věrnostního programu se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let, která se řádně, v souladu s těmito podmínkami zaregistruje (dále jen „člen“). Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, jsou z Věrnostního programu vyloučeny.

2.3         Registrací do Věrnostního programu je možné provést prostřednictvím interaktivní přihlášky (formuláře) na stránkách www.goldim.cz

2.4         Registrací na www.goldim.cz stvrzuje zákazník i souhlas s podmínkami tohoto Věrnostního programu, souhlasí s nimi a zavazuje se je plně dodržovat a souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu a za podmínek stanovených v čl. 4 těchto podmínek.

2.5         Členství vzniká okamžikem registrace do Věrnostního programu.

2.6         Zákazník je oprávněn se do Věrnostního programu přihlásit pouze jednou, v případě snahy o opakovanou registraci je společnost GOLDIM oprávněna přihlášku zákazníka odmítnout.

2.7         Společnost GOLDIM si vyhrazuje právo odmítnout registraci zákazníka v případě, že při předchozí registraci porušil ustanovení těchto podmínek či jinak zneužíval členství k neoprávně­nému prospěchu na úkor společnosti GOLDIM, či dalších čle­nů Věrnostního programu.

2.8         Odmítnutí registrace bude zákazníkovi sděleno e-mailem, na jím uvedenou e-mailovou adresu.

2.9         Členství ve Věrnostním programu může být ukončeno ze strany člena na vlastní žádost člena a to i bez udání důvodů, písemným oznámením zaslaným na adresu: GOLDIM spol. s r.o. V Lukách 923, 392 01   Soběslav.

2.10     Společnost GOLDIM si vyhrazuje právo jednostranně zrušit či pozastavit členství v případě, že:

a)      je vrácena zásilka zaslaná na adresu člena s údajem „adresát neznámý“, „adresát se odstě­hoval“ atp.,

b)     úmrtí člena,

c)      důvodu snahy o / či vytvoření duplicitního přihlášení,

d)     z důvodu podstatného porušení těchto podmínek ze strany člena, či z důvodu podvodu či pokusu o podvod na společnos­t GOLDIM nebo jiném členu nebo osobě nakupující produkty společnosti GOLDIM,

e)     dojde k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, které jsou podmínkou členství ve Věrnostním programu.

V případě pozastavení členství lze toto členství opětovně ak­tivovat a po telefonické dohodě, max. však do dvou měsíců od jeho pozastavení. Po tomto datu je členství automaticky ukončeno.

3         Princip fungování Věrnostního programu GOLDIM KLUB (Přidělení, čerpání a platnost GOLDIM bodů)

3.1         Při každém nákupu, který je členem uskutečněn prostřednictvím e-shopu, zaznamenává společnost GOLDIM informace o členovi a jím provedených transakcích a tyto informace zpracovává za účelem poskytnutí výhod, vyplývajících ze členství ve Věrnostním programu.

3.2         GOLDIM body se přiděluji za každý provedený nákup produktu v e-shopu na www.goldim.cz.

3.3         GOLDIM body se nepřidělují za poštovné a balné.

3.4         Každých uhrazených 10 Kč včetně DPH znamená pro člena 1 GOLDIM bod.

Příklad: Účastník koupí 2 ks Naše Mléko 2 v hodnotě 1 158 Kč. Na jeho účet je po uzavření nákupu okamžitě připsáno 115 GOLDIM Bodů.

3.5         GOLDIM body se sbírají na účet, jehož stav se členovi zobrazuje při nové objednávce v košíku na www.goldim.cz a také v emailových objednávkách.

3.6         Body nabývají platnosti k čerpání pouze v případě, že byla potvrzena a odeslána objednávka a zboží bylo řádně uhrazeno.

3.7         Hodnota GOLDIM bodu pro uplatnění slevy při nákupu je 0,50 Kč včetně DPH.

Příklad: Člen má na svém kontě 115 GOLDIM Bodů a může v případě objednávky uplatnit slevu

ve výši 57 Kč.

3.8         GOLDIM body nelze uhradit poštovné. Cena poštovného se vždy počítá z ceny po odečtení GOLDIM bodů.

 

4         Zpracování osobních údajů

4.1         Spotřebitel poskytne při registraci do Věrnostního programu tyto osobní údaje:

- příjmení a jméno, případně i titul

- email a případně i kontaktní telefonní číslo

- adresa trvalého bydliště v rozsahu údajů: ulice, čp., město, PSČ a stát

4.2         Registrací přihlášky poskytuje spotřebitel souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném v registraci do Věrnostního programu (dále společně jen jako „Osobní údaje“), společnosti GOLDIM spol. s r.o., se sídlem Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4 Michle, IČ 47117885, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 12537, jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro účely plnění tohoto Věrnostního programu (zejména vyhodnocení nákupů zákazníka, uplatňování výhod atd.) a pro marketingové účely společnosti GOLDIM, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích správce, zahrnující i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv , emailů, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., popř. prostřednictvím telefonních hovorů a to na dobu trvání členství člena ve Věrnostním programu.

4.3         Člen registrací do Věrnostního programu bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může bezplatně kdykoliv na adrese správce požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, atd. v případě pochybností o dodržování práv správcem se může účastník na správce obrátit. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

4.4         Člen může kdykoliv změnit nastavení zasílání informačních e-mailů, případně odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a to prostřednictvím emailu zaslaného na adresu info@goldim.cz nebo dopisem na adresu sídla správce uvedené v čl. 4.3.

4.5         Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaným zpracováním vlastními zaměstnanci nebo třetími osobami v postavení tzv . zpracovatelů, se kterými GOLDIM uzavře příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů, prostředky výpočetní techniky.

4.6         Osobní údaje Spotřebitele mohou být sdělovány a zpřístupněny třetím osobám spolupracujícím na Věrnostním programu.

 

5         Všeobecná ustanovení Věrnostního programu GOLDIM Klub

5.1         Společnost GOLDIM a členové spolu komunikují zejména následujícími prostředky, které jsou si rovnocenné: telefonní hovor, e-mailová pošta, klasická pošta, internetové stránky www.goldim.cz.

5.2         Společnost GOLDIM si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu pozastavit činnost Věrnostního programu či jeho činnost ukončit a to i bez předchozího upozornění. Společnost GOLDIM se však zavazuje o tomto pozastavení či ukončení činnosti Věrnostního programu informovat zákazníky a členy na webových stránkách www.goldim.cz.

5.3         Každý člen má právo v 50 denní lhůtě ode dne oznámení rozhodnutí o ukončení GOLDIM Klubu na výše uvedených stránkách vyčerpat GOLDIM body. Po uplynutí této lhůty pozbývají všechny GOLDIM body platnosti.

5.4         Společnost GOLDIM si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek. V podmínkách bude vždy označeno datum účinnosti změny. Podmínky jsou standardně uloženy na www.goldim.cz.

5.5         Tyto podmínky jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Věrnostního programu určeného spotřebitelům.

5.6         Tyto podmínky Věrnostního programu jsou platné od 1. 7. 2017 a v plném rozsahu nahrazují všechna předchozí pravidla či podmínky Věrnostního programu.

5.7         Společnost GOLDIM tímto informuje člena, který je spotřebitelem, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb s výjimkou smluv uzavřených v oblasti zdravotních služeb poskytovaných pacientům zdravotnickými pracovníky za účelem poskytování zdravotní péče, včetně předepisování, vydávání a poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.

 

Poslední aktualizace podmínek proběhla dne: 1. 7. 2017

 

Stránky goldim.cz využívají soubory cookies, aby se co nejlépe přizpůsobily vašim potřebám. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Rozumím