Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů a mlčenlivosti ve společnosti GOLDIM spol. s r.o.

Společnost GOLDIM spol. s r.o. si vás dovoluje informovat o tom, jak chráníme vaše osobní údaje. Ochrana soukromí a osobních údajů našich zákazníků, dodavatelů a zaměstnanců patří mezi naše priority. Tyto údaje považujeme za důvěrné a zachováváme o nich mlčenlivost. Klademe důraz na bezpečnost při jejich zpracování, na výběr smluvních partnerů a striktní dodržování našich nastavených pravidel.

Zpracování osobních údajů se souhlasem

Společnost GOLDIM spol. s r.o.pro účely zpracování a archivaci vždy vyžaduje souhlas zákazníka nebo dodavatele. Rozsah a charakter vyžadovaných údajů se u jednotlivých případů liší, poskytnutí souhlasu se zpracováním těchto údajů je však u vybraných případů podmínkou pro uzavření např. kupní smlouvy.

Zpracování osobních údajů se souhlasem pro účely nabízení služeb a marketingové účely

Udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů za účelem nabízení služeb a pro marketingové účely je zcela dobrovolné a není nezbytnou podmínkou pro uzavření např. kupní smlouvy. Svůj souhlas k těmto účelům můžete kdykoliv odvolat.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Společnost GOLDIM spol. s r. o. zpracovává údaje, které nám sdělíte při jednání o uzavření kupní smlouvy, pracovní smlouvy a údaje legálně získané z veřejných rejstříků, či veřejně dostupných zdrojů, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík apod.).

Komu mohou být vaše osobní údaje poskytnuty

  • subjektům, u kterých nám poskytnutí údajů ukládá zákon, např. soudům, orgánům činným v trestním řízení a dalším) 
  • zpracovatelům, kteří poskytují dostatečné záruky technického a organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů, se kterými má společnost GOLDIM spol. s r. o. uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů
  • s vaším souhlasem mohou být vaše osobní údaje poskytnuty i případně dalším subjektům

Jakým způsobem a jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme

Společnost GOLDIM spol. s r.o. Vaše osobní údaje zpracovává manuálně i automatizovaným způsobem v informačním systému nebo záznamovým zařízením v případě instalovaného kamerového systému v prostorech společnosti. Osobní údaje chráníme, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich přenosu, změně či ztrátě nebo k jinému možnému zneužití. Veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními údaji při plnění svých pracovních nebo smluvních povinností, jsou vázány povinností mlčenlivosti, jak o osobních údajích samotných, tak i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně.

Osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k realizaci práv a povinností plynoucích z našeho vzájemného smluvního vztahu a dále po dobu vyplývající z právních předpisů, případně po dobu specifikovanou s Vaším souhlasem. Po uplynutí výše uvedené doby nebo po zrušení Vašeho souhlasu jsou Vaše osobní data smazána nebo skartována.

Povinnost mlčenlivosti

Ve společnosti GOLDIM spol. s r.o. jsou mlčenlivostí chráněny také veškeré informace a osobní údaje.

Práva a povinnosti

Společnost GOLDIM spol. s r.o. jako správce a její zpracovatelé jsou povinni:

  • přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití; tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů;
  • shromažďovat údaje pouze v nezbytném rozsahu ke stanovenému účelu;
  • nesdružovat osobní údaje, které byly získány k různým účelům;
  • při zpracování dbát na ochranu soukromého života subjektu údajů;
  • zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, a to včetně speciálních opatření pro účely automatizovaného zpracování;
  • poskytnout na žádost subjektu údajů informace o zpracování jeho osobních údajů;
  • zpracovávat pouze pravdivé a přesné osobní údaje.

Každý zákazník, dodavatel a zaměstnanec se při uzavření smluvního vztahu zavazuje, že nahlásí jakoukoliv změnu svých osobních údajů, jen tak lze zajistit, že budeme pracovat vždy s aktuálními osobními údaji.

Máte na nás otázku?

Napište námgdpr@goldim.cz

V Soběslavi dne 10.4. 2018

 


teaser-center

Kontakt:

+420 734 157 140

EU